Shadow Vale Farm


Tempo Aquila Bellrina 8*M
Born:  11/24/2014

        +*B Roeburn's Legacy
*B Tempo Aquila Handyman

       SGCH Tempo Aquila Freehand 6*M (EX93)

     *B Tempo Aquila Freeport
SG Tempo Aquila Bellelay 7*M (VG89)
     SGCH Tempo Aquila Xocati 6*M (EX92)Linear Appraisal:

1-08  VG85 (+V+V)

2-07 EX90 (VEEE)


​DHI:

1-03  305 2710m 86f 381p